Συνεργασία

 

images

 

 

 

 

 

Γλώσσα σημαίνει επικοινωνία . Τα  να μαθαίνει την γλώσσα  στο σωστό σχολικό περιβάλλον  που ενθαρρύνει την συνεργασία με την ομάδα σημαίνει ότι ο μαθητής:

 • Αναπτύσσει τις ανώτερες γνωστικές δεξιότητες
 • Θυμάται ευκολότερα
 • Βελτιώνει την αυτοεκτίμησή του
 • Παίρνει  ικανοποίηση από την διαδικασία
 • Αποκτά θετική διάθεση προς την μάθηση
 • Αναπτύσσει την ικανότητα επικοινωνίας
 • Ενθαρρύνεται να βελτιώσει τις κοινωνικές του δεξιοτήτες
 • Αναλάβει την πρωτοβουλία και την ευθύνη της προσωπικής του ανάπτυξης

Όταν μάλιστα ο σπουδαστής συνεργάζεται σε Διεθνές επίπεδο με μαθητές και καθηγητές
από σχολεία άλλων χωρών τότε ωφελείται ακόμη περισσότερο εφόσον:skype

 • Αναπτύσσει κατανόηση για την κουλτούρα της γλώσσας
 • Καλλιεργεί πολύτιμες δεξιότητες για το πολυπολιτισμικό περιβάλλν εργασίας του μέλλοντος
 • Βελτιώνει την προφορά και την ακουστική κατανόηση σε πραγματικές συνθήκες

Η μάθηση γίνεται απόλαυση!